مقالات عمومی

کاربرد فیوز

کاربرد فیوز:

محافظت سیم ها از کوتاه شدگی مدار

برای محافظت سیم ها از کوتاه شدگی مدار ،از فیو استفاده می شود

فیوز ها سیم های نازک مسی اند یا سیم هایی که از فلزات زود گداخت مثل سرب ساخته شده اند.

که به طور سری به مدار حامل جریان متصل می شوند. و طوری در نظرگرفته می شوند

که اگر جریان از مقدار مشخص شده بیشتر شود ذوب می شود.

نمودار طرح وار زیر طرز کار فیوزرا شرح می دهد وقتی که سیم ها توسط تکه سیم مسی متصل شوند

مدار کوتاه فیو بطور سریع ذوب شده و مدار قطع می شود.