فیوزهای الکتریکی چگونه کار می کنند؟

فیوزها یا به طور دقیق تر، فواصل نقطه چین در المان فیوز ضعیفترین نقطه در مدار الکتریکی هستند. بنابراین سریعتر گرم میشوند و به گرمترین نقطه مدار تبدیل می شوند.به محض عبور جریان بیش از حد ، برای مدت زمان کافی جهت ذوب شدن اتصالات نقطه چین عمل شکست فیوز آغاز می شود و با پیشرفت قوس ادامه می یابد. دمای ذوب المان فیوز مس خالص ۱۰۸۰ درجه و برای نقره ۹۶۰ درجه سانتیگراد است.
بنابرابن این المان ها فقط برای قطع جریان های بالا که رسیدن به دمای ذوب سریع اتفاق میافتد، ایده آل می باشند. در جریان های بالای دائمی که در آنها قطعه به دمای ذوب نمی رسد یا رسیدن به دمای ذوب با سرعت بسیار کندی صورت می پذیرد، فیوز لینک بسیار داغ میشود و باعث آسیب دیدن کنتاکت ها و همچنین تجهیزات کنار فیوز می شود. استفاده از فیوز در این بازه جریانی ممنوع است . برای فیوزلینک هایی با المان مس یا نقره خالص بدون هیچ گونه موادی با نقطه ذوب پایین، معمولاً دارای محدوده ممنوعه ای برای رنج های جریانی مشخص شده هستند، و فیوز باید تنها در این رنجهای محدودی برای حفاظت اتصال کوتاه استفاده شود.

تمایل به درج دیدگاه دارید؟