فیوزلینک های تولیدی آذر فیوزلینک (اردم سهند توان) توسط مراکز معتبر و مورد تائید تست می شوند و از نظر کیفیت تائیدیه های لازم را کسب می کند.